Ba – Benda

Bakó Endre: Bihari írók, bihari irodalom. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. 61–67. (Bihari Dolgozatok 10.)

Bakó Endre: Bihar és a népi irodalom. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 110–118.

Bakó Endre: Bocskai István a szépirodalomban. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 113–124.

Bakó Endre: Egy bihari polihisztor – Simon István élete. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. 2009. Szerk. Kállai Irén–Sándor Mária. 255–284.

Bakó Endre. „A Holnap asszony”. Miklós Jutka, egy nagyváradi költőnő arcképéhez. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1999. 2000. 357-373.

Bakó Endre: „A Holnap asszonya”. Miklós Jutka arcképéhez. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 7–9.

Bakó Endre: Az irodalmi és művészeti élet néhány kérdése a két forradalom idején Hajdú és Bihar megyékben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk. Gazdag István. 1978. 125–147.

Bakó Endre: Kollányi Boldizsár arcképéhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk. Módy György. 1986. 283–297.

Bakó Endre: A Nadányi-család tradíciói. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2001. 103–116.

Bakó Endre: Nadányi Zoltán levelesládájából. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 1976. 333–347.

Bakó Endre: Nadányi Zoltán Nagyvárad irodalmi életében (1914–1920). In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2006. 2007. 102-108.

Bakó Endre: Nadányi Zoltán: Szegényember naplója, 1935. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk. Kállai Irén. (2006) 129–133.

Bakó Endre: Nadányi Zoltán szigligeti levelei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk. Héthy Zoltán. (1982). 271–286.

Bakó Endre: A Nadányiak története. Család, iskolák, felkészülés. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 3. sz. 10–16.

Bakó Endre: Néhány dokumentum Nadányi Zoltán közszerepléseihez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk. Kállai Irén. 2006. 117–128.

Bakó Endre: A Sárrét az irodalom tükrében. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 115–127. (Bihari Dolgozatok 11.)

Bakó Endre: Sinka István pályakezdő évei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk. Sándor Mária. 2011. 203–224.

Balassa Iván: Adatok Báránd XVIII. századi történetéhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk. Héthy Zoltán. 1982. 155–165.

Balassa Iván: Raffay Lajos bárándi néptanító és családja emlékezete. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 19–20.

Balassa Iván: A Sárrét korai története és kutatásának lehetőségei. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. 37–41. (Bihari Dolgozatok 10.)

Balla Lajos: A daciai telepítések és jelentőségük. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk. Héthy Zoltán. 1982. 43–49.

Balla Lajos: Dacia az Antoniusok idején. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 35–48.

Balla Lajos: Studia Dacica II. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk. Módy György. 1991. 5–12.

Balogh István: A néprajzi kutatás levéltári forrásai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk. Gazdag István. 1977. 185–193.

Bánkiné Molnár Erzsébet: Adalékok a Beöthy-család történetéhez és Hencida birtoklásához. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 3. sz. 5–10.

Bánkiné Molnár Erzsébet: Egy bihari tudós, Hegyesi Márton könyvtára a Kiskun Múzeumban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 15–17.

Baranyi Béla: A berettyóújfalui kistérség rövid leírása. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 75–88. (Bihari Dolgozatok 11.)

Baranyi Béla: A gazdaság helyreállításának első lépései Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében 1944–1945-ben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk. Gazdag István. (1983). 5–17.

Baranyi Béla: „Maradék Biharország” fővárosából az ország keleti kapuja – Berettyóújfalu megújuló szerepkörben. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen. 2001. 52–72.

Baranyi Béla: Új regionális szervezetek, mint a magyar-román határon átnyúló együttműködések lehetséges színterei a Bihari térségben. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 7–25.

Barcsay László – Nyíri Sándor: Frontátvonulás Biharban – 1944. október. 60 éve élte túl a második világháborút Bihar megye. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 7–23. (Bihari Dolgozatok 11.)

Barcsay László: A sárréti insurrectio. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. 2006. 61–80.

Bársony István: A Bihar megyei egyházi birtokok jobbágynépessége a XVIII. század első harmadában. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. Szerk.: Gazdag István. 1976. 41–57.

Bársony István: Az etnikai viszonyok változásai Bihar megyében a XVIII. században. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 42–53.

Bársony István: Paraszti (mezővárosi) kézművesség Bihar megyében a XVIII. sz. végén In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk.: Gazdag István. 1983. 159–175.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás. Debrecen, 2001. 361.

Bartha Ákos: Berettyóújfalu sajtóéletének szépirodalmi értékei 1920 előtt. In: Bihari Diéta VI-VII. Szerk.: Kolozsvári István – Török Péter. Berettyóújfalu, 2010. 145-158.

Bihari Nagy Éva-Bársony István-Papp Klára-Takács Péter: Az Úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében I. Az Érmelléki és a Sárréti járás. Zsáka. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 3. (2002) 3. sz. 34–36. (forrásközlés)

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében II. A szalontai és a váradi járás. Debrecen, 2003. 345.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. A belényesi járás. Debrecen, 2004. 323.

Barta Boldizsár: Rövid Chronica. Debrecen, 1984. 55. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 11.)

Barta János: Vélemény a művelődéstörténeti vonatkozású tanulmányokról. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 77–87.

Báthory Gábor és kora. Szerk.: Papp Klára–Jeney Tóth Annamária–Ulrich Attila. Debrecen, 2009.

Beke György: „Itt egymásra találnak az emberek”. Barangolások Bihar megyében. Bukarest, 1984.

Bél Mátyás: Bihar megye leírása.. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 51–107.

Bél Mátyás: Bihar vármegye leírása (fordította: P. Szalay Emőke, jegyzetekkel ellátta Csorba Csaba). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 7–74.

Bellon Tibor: Beszélgetés a „templomnyi időt megért ház” lakójával. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. 1976. Szerk.: Héthy Zoltán.2009. 203–265.

Bencsik János: Adatok a Vayak zsákai birtokának történetéhez. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 35–36.

Benda Kálmán – Kenéz Győző: Barbiano generális jelentése a Bocskai-szabadságharc első hónapjairól. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1969-1970. 1971. 155-180.