Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése
Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület (Honismereti Egyesület)
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Postacím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Egyesület képviselője: dr. Szendrei Ákos elnök
E-mail cím: info@biharkutatas.hu

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Rendelet”);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Fogalom meghatározások (GDPR)
személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
A Honismereti Egyesület weboldalai (www.biharkutatas.hu és http://ujnezopont.com) személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a Honismereti Egyesület rendszere rögzít bizonyos adatokat, melyeket a Honismereti Egyesület kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használ fel, ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak.
A Honismereti Egyesület a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészőprogramról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merevlemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát.

A Honismereti Egyesület hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének („érintett”) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. 
A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat az alábbi módokon:
–   a hírlevelek láblécében található „leiratkozás erről a hírlevélről” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlésre kerülnek az érintett rendszerben tárolt adatai;
–  A Honismereti Egyesület honlapján (www.biharkutatas.hu), a „Hírlevél” menüpontban az e-mail cím megadását követően a két opció közül a „Nem kérek hírlevelet” jelölőnégyzet használatával tud leiratkozni az oldal hírlevél szolgáltatásáról. A leiratkozás megerősítésével törlésre kerülnek az érintett felhasználó rendszerben tárolt adatai.
A hozzájárulás visszavonása (leiratkozás) nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Érintetti jogainak gyakorlása keretében Ön bármikor kérelmezheti a Honismereti Egyesülettől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, – a Rendelet 16. és 17. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén – azok helyesbítését vagy törlését, továbbá kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; valamint megilleti a Rendelet 20. cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.
Érintettként jogosult arra is, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, amennyiben a Honismereti Egyesület adatkezelését sérelmesnek tartja.

A Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefonszáma: +36/1-391-1400)

A Honismereti Egyesület az adatkezelés során nem hoz automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne Önre.

A Honismereti Egyesület a személyes adatok kezelése és védelme során fokozott körültekintéssel jár el. A Honismereti Egyesület csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges.

Kapcsolat:
A Honismereti Egyesület az általa kezelt adatokkal kapcsolatos panaszokat kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@biharkutatas.hu e-mail címen, valamint 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a Honismereti Egyesületnek címezve) postacímen fogadja.
A Honismereti Egyesület az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek esetén a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható a Rendelet 12. cikkében meghatározott szabályok szerint.