Korunk kutatói

Papp Klára

Személyes adatok

Név: Papp Klára

Születési hely, idő: Debrecen, 1952. december 1.

Elérhetőségek

E-mail: papp.klara@arts.unideb.hu

Levelezési cím: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézete 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Végzettség: Egyetem

Munkahely

Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet

Kutatási terület

– 16-18. századi gazdaság és társadalomtörténet
– Az erdélyi Csákyak története
– Arisztokrácia-történet 17-19. század

Publikációs lista

Önálló kiadvány, könyv:
– Jobbágyi szolgáltatások a XVIII. századi Bihar megyében. Bihar megye parasztsága a XVIII. században III., Magyar Történeti Tanulmányok XX. (Szerk.: Szendrey István) Debrecen, 1987. 159.

– Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a XVIII. században. Csokonai História könyvek. (Sorozatszerkesztők: L. Nagy Zsuzsa és ifj. Barta János) Debrecen. 1998. 235.

Szerkesztett kötetek:
– Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése. (Szerk.: Dr. Bényei Miklós és Dr. Papp Klára) Debrecen, 1994. 150.

– Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2001. 361.

– Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében II. A szalontai és a váradi járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2003. 345.

– Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. A belényesi járás, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2004. 323.

– „Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Kisebbségkutatási Könyvek, Szerk. Ifj. Barta János, Papp Klára, Budapest, Lucidus Kiadó, 2004.

– Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Ifj. Barta János és Papp Klára, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 386.

– Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században. Szerk. Papp Klára, Gorun-Kovács György és Jeney-Tóth Annamária. Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 397.

– „Frigy és békesség legyen…” A bécsi és a zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2006.

– „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein” die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606) IX. zum 400. Jahres¬tag des Bocskai-Freiheitskampfes, Herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp, Gemeinsame Ausgabe von dem Institut für Geschichte der Universität Debrecen und der Selbstverwaltung des Komitats Hajdú-Bihar, Debrecen, 2007.

– Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária–Ulrich Attila. Debrecen, 2009.

– Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 4. Szerk. Papp Klára és Püski Levente, Debrecen, 2009.

– Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2009.

Tanulmányok:
– Jobbágyi társadalom a XVIII. századi bihari magánföldesúri birtokon. In. Rendi társadalom-polgári társadalom 1. Szerk.: Varga László, Salgótarján, 1987. 189–201.

– A robotszolgáltatás forrásai a XVIII. századi bihari Károlyi birtokon. In. Rendi társadalom- polgári társadalom 2. Szerk.: Erdmann Gyula, Gyula, 1989. 264–271.

– Konfliktusforrások a XVIII. század közepi bihari szolgáltatási gyakorlatban. In: Rendi társadalom-polgári társadalom 3. Szerk.: Á. Varga László, Salgótarján, 1991. 109–119.

– Nagybajom története 1703–1848. In: Biharnagybajom története és néprajza. Szerk.: Ujváry Zoltán, Debrecen, 1992. 137–197.

– A bihari hajdútelepek küzdelme a privilégiumok megtartásáért-visszaszerzéséért. In. Rendi társadalom-polgári társadalom 5. Szerk.: Erdmann Gyula, Gyula, 1994. 305–315.

– A bihari nemesség és Mária Terézia. In. Habsburgok és Magyarország a XVI–XVIII. században. (Tanulmányok) Történelmi Figyelő Könyvek. 6. Szerk.: ifj. Barta János, Debrecen, 1997. 65–75.

– A bihari Csáky-birtokok birtokigazgatása és jövedelemforrásai a XVIII. század végén. In. Szabó István emlékkönyv, Szerk.: Rácz István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 191–215.

– Mezőváros-lakó nemesek és bíráskodásuk a bihari magánbirtokon. In. Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára, Szerk.: Kovács Ágnes, Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 1999. 191–203.

– Szőlőtermelés és a bor, sör, pálinka forgalmazása a bihari Csáky uradalmakban. In. Nápoje v minulosti a pritomnosti slovenska. Zostavili: Jozef Baďurik–Peter Konya–Radovan Peknik, Prešov, 2001. 119–126.

– Mezővárosok a 18. századi bihari magánbirtokon. In. A mezőváros, mint uradalmi központ. Annales Tataienses II. Szerk. Fatuska János, Fülöp Éva Mária, ifj. Gyüszi László, Tata, 2001. 145–179.

– A bihari táj és település. In. Bihari Diéta III. Szerk. Matolcsi Lajos, Debrecen, 2001. 7–24.

– Konyár története a XVI. Század közepétől a polgári forradalomig. In. Konyár falukönyve. Szerk. Ujváry Zoltán, Debrecen, 2002. 93–176.

– A bihari Csáky birtokok az úrbérrendezés idején. In. Bihari Diéta, IV. Szerk. Matolcsi Lajos, Debrecen, 2003. 51–66.

– Az erdélyi Csáky László leszármazottai és birtokaik. In. Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj. Barta János és Pallai László. Debrecen, 2004. 59–83.

– Paraszti társadalom az úrbérrendezés idején. In. Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Ifj. Barta János és Papp Klára, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 151–183.

– Jobbágyi szolgáltatások az úrbérrendezés idején. In. Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Szerk. Ifj. Barta János és Papp Klára, Az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása, Debrecen, 2005. 207–253.

– Az erdélyi Csákyak birtokviszonyai és családi stratégiája. In. Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 4. Szerk. Papp Klára és Püski Levente, Debrecen, 2009. 57-81.

– Az érmelléki szőlőművelés és szőlőbirtoklás a 18. században. In. Szőlőtermelés és borkereskedelem. Speculum Historiae Debreceniense 2. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2009. 147-175.

– Bihar megye magánföldesúri birtokai a XVIII. század első felében. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. VI. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1979. 111–122.

– A magánföldesúri birtokok jobbágynépessége a XVIII. századi Bihar megyében. In. Magyar Történeti Tanulmányok. XIV. (Szerk. Szendrey István) Debrecen, 1981. 93–155.

– Adatok a Csáky uradalom társadalomtörténetéhez. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XII. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1985. 53–67.

– Balkáni kereskedők a XVIII. századi Bihar megyében. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XIV. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1987. 11–29.

– Együtt élő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusai a XVIII. századi Bihar megye mezővárosaiban. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XVI. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1989. 21–33.

– Jobbágyi földhasználat a XVIII. Századi bihari magánbirtokon. Történeti Tanulmányok II. (Szerk. L. Nagy Zsuzsa) Debrecen, 1993. 109–125.

– Stadiul cercetării şi concepţiile de lucru în investigarea relaţiilor agrare şi a istoriei ţârâneşti din comitatale Szabolcs, Sâtmar, Bihor, Békés, Külső-Szolnok, Csongrád şi Csanád în secolul al XVIII.-lea. In. Anuarul institului de istorie Cluj-Napoca XXXI. Cluj, 1992. 163–177.

– Dreptul de folosinţă a pământului de către iobagii de pe demeniile nobiliare laice din Bihor în secolul al XVIII-lea. Crisia, XXIII. Oradea. 1993. 131–144.

– A bihari paraszti gazdálkodás a XVIII. században. Rálátás, (Szerk: Dankó Imre) 2001. 2. sz. 1–19.

– Die gesellschaftliche Schichtung der Leibeigenen auf den Grossgrundbesitzungen von Bihar wahrend des 18. Jahrhunderts. In. Anuarul Istitutului de Istorie Cluj-Napoca XXXVIII-XXXIX. 1999–2000. Cluj, 2002. 65–83.

– „Iskolába járni majdnem annyi, mint templomba járni” A váradi katolikus iskoláztatás a török kiűzésétől a polgári forradalomig. Történelmi tanulmányok X. (Szerk. Takács Péter) DE Debrecen, 2002. 159–185.

– Lin document inedit din anul 1750 despre biserica din Oradea-Valenţa. Klára Pap – Blanka Gorun–Kovács, In. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, XLVIII, 2. 2003. 163–191.

– Prestaţii iobăgeşti în comitatul Bihor în perioda reglementǎrii urbariale In. Anarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca XLI. Cluj, 2002. 361–369.

– A bihari Csáky birtokok gazdálkodása a XVIII. században. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. (Szerk. Radics Kálmán) Debrecen, 2002–2003. 45–69.

– Az Érmellék az úrbérrendezés idején. In. Bocskai-napok az Érmelléken. Tudományos konferencia az Érmellékről. Létavértes, 2004. június 18., Kismarja, 2004. június 20.(szerk. Pántya Julianna, Radványi Réka) Debrecen, 2004. 17–24.

– Az érmelléki szőlőművelés társadalmi hatásai a 18. században. In. Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban, Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet, Kiskunfélegyháza, 2007. 109-137.

– Egy családi levelezés a Csákyak erdélyi és a partiumi szőlőbirtokairól. In. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltéri Évkönyv, 18. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2008. 53-68.

– Csáky István és a Bocskai felkelés. In. Publicatones Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, tomus XIII. – fasciculus 2. (szerk. Horváth Zita) Miskolc, 2008. 111–127.

– Csáky László bihari birtokai. 274–283. In. Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József – Draskóczy István. Budapest – Miskolc, Mirio Kulturális Bt., 2009. 274–283.

– A reformáció kezdetei a partiumi és az erdélyi városokban. In. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. XI. Zostavil Peter Kónya, Pr